Organisatie

Handelsnaam: Bergsche Maasveren
KvK-nummer is: 17219101
BTW-nummer is: NL819033546B01

Stichting De Bergsche Maasveren is opgericht op 24 januari 2008, met haar zetel in de gemeente Heusden. Het statutaire doel van de stichting is als volgt in de statuten (artikel 2) omschreven:
De stichting heeft ten doel om ten behoeve van de gemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel te zorgen voor de instandhouding van drie veerverbindingen, te weten het Capelse veer, het Drongelense veer en het Herptse veer. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheer en de exploitatie van de drie genoemde veren en de daarmee verband houdende infrastructurele voorzieningen. Uitgangspunt daarbij zijn de dienstverlening, het voorzieningenniveau, de exploitatiecijfers van de veren over het jaar 2005, alsmede de huidige vaartijden. Voor het vervoer van voertuigen en personen met de veren worden geen tarieven geheven. In de uitzonderlijke omstandigheid dat de financiële toestand van de stichting daartoe noopt, kan van deze bepaling worden afgeweken na uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht van de stichting.

Met de ‘Overeenkomst tot overdracht van de Bergsche Maasveren’, getekend op 31 december 2008, heeft het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat (de Staat der Nederlanden) het beheer en het onderhoud van de drie hierboven genoemde veerverbindingen alsmede het eigendom van de drie veerponten en een reserveveerpont overgedragen aan de gemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel (hierna aangeduid als de oevergemeenten).
Tot de in beheer en onderhoud overgedragen veerverbindingen behoren, naast de in eigendom overgedragen veerponten, ook de veerstoepen, de matrixborden, de drie wachtlokalen, de aangegeven gronden bij de veerverbindingen en de walvoorzieningen.
De stichting heeft het juridische eigendom van de veerponten verworven.
De Staat heeft voor de overname van de verantwoordelijkheid voor de drie veerverbindingen een bruidsschat aan de vier oevergemeenten betaald. De genoemde overeenkomst geeft aan dat dit bedrag, inclusief de vermogensopbrengsten daarvan, uitdrukkelijk en uitsluitend bestemd is om aangewend te worden ten behoeve van de exploitatie van de drie veerverbindingen. De vier oevergemeenten hebben het van de Staat verkregen vermogen ter beschikking gesteld aan de stichting. De feitelijke overdrachtsdatum van de veerverbindingen was 1 februari 2009.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Mathé Holleman, voorzitter
  • Jan Durenkamp, financiën
  • Kim O’Prinsen, secretaris en communicatie
  • Kees van Heesbeen, algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht

De oevergemeenten hebben ieder een wethouder afgevaardigd in de Raad van Toezicht van de stichting.